Standpunt Bestuurlijke Vernieuwing
Foto raadszaal: Pix4Profs

Meer over raadswerk

Taken van de raad


De eerste taak is die van volksvertegenwoordiger; de gemeenteraad is door de inwoners gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders.

De tweede taak is kaderstellen. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; bijvoorbeeld aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergelegenheid of aan sportvoorzieningen. Het college gaat hiermee aan de slag.

De derde taak is financieren. De raad geeft een budget mee waarbinnen het beleid wordt uitgevoerd. Hier komt de vierde taak om de hoek kijken: de raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert, de afwegingen goed maakt en of deze binnen budget worden volbracht.

Het college van burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur)

De burgemeester


De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij/zij is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij/zij mag wel tijdens de vergadering aan de overleggen (ook wel beraadslagingen genoemd) deelnemen.

De burgemeester is ook voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De gemeenteraad controleert het college van B&W.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij/zij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij/zij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

De wethouder


Het college is verantwoordelijk voor het gehele dagelijks beleid en de uitvoering. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld openbare ruimte, onderwijs of financiën.

Wethouders hebben overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.