Fysieke omgeving

We blijven investeren in de leefbaarheid van de drie kernen. Samen blijven we streven naar een fijne, groene en veilige leefomgeving waar we trots op zijn en waar wij en onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst hebben.


Schoon, heel en veilig

 • Het is goed wonen en werken in onze zelfstandige, financieel gezonde gemeente.
 • Goede zorg voor het milieu is erg belangrijk. Ons denken en handelen, dient maatschappelijk verantwoord, duurzaam en milieubewust te zijn.
 • Onze omgeving is schoon, heel  (op orde) en veilig. We blijven zorgen voor een schone en onderhouden infrastructuur.
 • We zijn en blijven een toeristische recreatieve GROENE gemeente.

Infrastructuur

 • Wegen en fietspaden zijn van goede kwaliteit en sluiten aan op het provinciale netwerk.
 • We zetten in op goede openbare verlichting en groen in de wijken.
 • Het openbaar vervoer behouden en versterken/beter benutten, daar waar het kan.
 • We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte rolstoelvriendelijk is en blijft.
 • We zijn voorstander van minder verhardingen en meer groen in tuinen en op bedrijfsterreinen.
 • De bebording/bewegwijzering willen we verbeteren.
 • We zetten in op voldoende en gratis parkeren in de openbare ruimte. Waar mogelijk breiden we de parkeerfaciliteiten rond de centra uit.

Groen

 • Groen in de wijken is van groot belang voor de leefomgeving. We zetten in op goed en betaalbaar onderhoud.
 • We investeren in het groen vanuit het groenbeleidsplan. Duurzaam groen en biodiversiteit zijn hierbij kernwaarden.
 • Waar groen vervangen wordt herplanten we het groen in overleg met de bewoners.
 • We geven ook aandacht aan het groen laten werken als wateropvang, zodat de grondwaterpeilen op niveau blijven.

Werken in de openbare ruimte

 • Er wordt gewerkt met een vast schema van vervangingen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de (opeenvolgende) uit te voeren werkzaamheden. Hiermee voorkomen we dat een straat in een korte tijd twee keer open moet.
 • We willen werk met werk maken.
 • We zetten in op de verdere afkoppeling van riool- en regenwater. Hiermee houden we het water vast waar het valt en voorkomen we overlast in de lager gelegen gebieden van onze gemeente.
 • We laten bij vernieuwingen onze inwoners meedenken over de inrichting van de openbare ruimte.

Afval

 • We stimuleren het hergebruik van materialen en het voorkomen van verspilling.
 • We zetten in op bewustwording van het scheiden van afval. We willen coachen en begeleiden in plaats van bekeuren.
 • We bieden mogelijkheden om in de zomermaanden en in de snoeiperioden op centrale plaatsen gratis groenafval te kunnen wegbrengen.
 • We zetten in op een ruimere openstelling en snellere dienstverlening van de milieustraat.

Openbare verlichting

 • We gaan over op het gebruik van duurzame ledlampen als verlichting en versterken het licht waar dat nodig is uit oogpunt van veiligheid.

Bouwen

 • We bouwen in alle drie de kernen van onze gemeente. Iedere inwoner moet kunnen blijven wonen in de eigen woonkern. We blijven stimuleren dat er betaalbare woningen worden gebouwd voor de juiste doelgroepen in alle drie de kernen.
 • De gemeente werkt samen met Casade en eigen woningbezitters aan de verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de bestaande woningen.
 • We zetten in op 25% sociale woningen in onze gemeente. We stimuleren de realisatie van starterswoningen.

Veiligheid

 • We zetten in op een veilige leefomgeving, door de inzet van meer camera’s en meer blauw op straat.
 • Verkeersveiligheid verbeteren we op gevaarlijke kruispunten. Dit doen we met voorlichting voor elektrische fietsers en het gebruik van scootmobiels (i.s.m. VVN).
 • We nemen maatregelen op plekken waar de snelheid blijvend te hoog is.

Mobiliteit

 • De bereikbaarheid van onze drie kernen is van groot belang. Inwoners en bedrijven mogen maar minimaal overlast hebben van grootschalige evenementen en toeristische trekpleisters als de Loonse en Drunense Duinen en De Efteling.
 • We zetten in op het versterken van de fiets- en wandelpaden en verbeteren deze waar dat mogelijk is.
 • We zetten in op voldoende en gratis parkeren in de openbare ruimte. Waar mogelijk breiden we de parkeerfaciliteiten rond de centra uit.

Openbaar vervoer

 • We zetten, samen met de provincie, in op het behoud van de huidige buslijnen.
 • We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer door de aanleg/onderhoud van fietsvoorzieningen en goede en veilige op- en overstapvoorzieningen bij de busstations.

Ruimtelijke ontwikkeling

 • Vanaf de invoering van de nieuwe omgevingswet worden bouwplannen en bouwvergunningen in een vroegtijdig stadium besproken met de bewoners in de omgeving.
 • We willen de recreatieve voorzieningen op en rond de duinen verder versterken.
 • We willen dat de ontwikkeling tussen de Jan de Rooijstraat, Sprangsestraat, Hoofdstraat en Bevrijdingsweg voortvarend opgepakt wordt.
 • In alle drie de kernen zijn er basisaccommodaties voor onze verenigingen.
 • Het Moeruiltje moet zijn plaats behouden in De Moer en zal toekomstbestendig gemaakt gaan worden, in samenspraak met de inwoners in De Moer.
 • Met de sportverenigingen worden nieuwe afspraken gemaakt over het onderhoud van de sportvoorzieningen.
 • Er blijft ruimte voor onze agrarische sector en we kijken naar verruimingsmogelijkheden voor agrariërs die willen blijven boeren. Voor agrariërs die stoppen is het van belang dat zij kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving.

Milieu, duurzaamheid en circulaire economie

 • We verduurzamen samen met de Wereldgemeente en de EcLOZ.
 • Streef bij de inrichting van onze groenvoorzieningen naar duurzaam groen.
 • Stimuleer als gemeente het gebruik van duurzame energie.
 • Stimuleer waar dat kan slimmer vervoer en het elektrisch rijden.
 • We stimuleren het energie neutraal worden van onze bedrijven.
 • De gemeente geeft in haar bedrijfsvoering het goede voorbeeld met betrekking tot duurzaamheid, milieu en circulaire economie.

Toerisme en economie

We zijn betrokken bij onze ondernemers. We geven ondernemers de ruimte om de kansen in de markt te benutten. We promoten onze toeristisch recreatieve gemeente en stimuleren de organisatie van evenementen.


Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige samenleving, bruisende dorpskernen en sponseren vele lokale initiatieven.

Ondernemers en ondernemende burgers moeten op de overheid kunnen rekenen. GemeenteBelangen wil een gemeente met een sterk faciliterende economische agenda. De samenwerking met de Stichting Ondernemend Loon op Zand en vertegenwoordigers van de toeristische sector moet worden versterkt.

 • We zetten in op het versterken van de gemeentelijke dienstverlening aan onze bedrijven en toeristen.
 • We zorgen voor een goed en werkbaar ondernemersklimaat. Geef ondernemers de ruimte om de kansen in de markt te benutten.
 • We streven naar een balans tussen de lusten en lasten van de toeristisch sector (zoals de druk op de natuur en de verkeersstromen).
 • We stimuleren dat onze gemeente haar steentje bijdraagt aan de klimaat- en milieudoelen en de daaraan gekoppelde energietransitie.

Economie

 • Ondersteun ondernemers bij de regelgeving in de nieuwe omgevingswet.
 • We zetten in op een goed ondernemersklimaat waar ondernemers elkaar kunnen zoeken, vinden en binden.
 • We zorgen voor een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de kernwinkelgebieden.
 • We zetten in op de mogelijkheden om thuiswerken goed te faciliteren.
 • Stimuleer inwoners en ondernemingen om lokaal in te kopen.
 • We stimuleren bedrijven die zich uit de woonwijken naar de bedrijventerreinen willen verplaatsen.
 • Biedt mogelijkheden voor een goede, toekomstbestendige digitale infrastructuur (glasvezel).
 • Revitalisatie van bestaande en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zijn per definitie duurzaam.
 • Help ondernemers bij de gemeentelijke transities waarvoor ze komen te staan.
 • We betrekken ondernemers bij de gemeentelijke aanbestedingen.

Toerisme

 • Stimuleer de gemeente om meer in te zetten op de uitvoering van het economische en toeristische beleid.
 • De dorpskernen zijn aantrekkelijk voor onze toeristen; met verenigingen en ondernemers zetten we in op een evenementenkalender.
 • Behoud het cultureel erfgoed, dit draagt bij aan het toerisme.
 • Promoot het toerisme vanuit onze eigen kracht, daarnaast nemen we deel aan de regionale samenwerking.
 • Stimuleer de organisatie van onze evenementen intensief: vóór en dóór de verenigingen, waarbij de gemeente faciliteert en meedenkt.
 • Kansrijke initiatieven vanuit de toeristische sector worden gesteund.
 • We streven naar een intensievere samenwerking tussen onze lokale ondernemers.

Horeca

Een toeristische, recreatieve gemeente kan niet zonder een rijk aanbod aan horeca.

 • We stimuleren meerdaags verblijf in onze gemeente.
 • We zorgen voor een passend en ruimhartig terrassenbeleid.

Agrarische sector

Passend hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen stimuleert de economie.

 • Ruimte bieden en meewerken aan herontwikkeling van vrijkomende agrarische gebouwen.
 • Bij herbestemming van vrijkomende agrarische gebouwen maken we gebruik van keukentafelgesprekken en maatwerk (we denken in mogelijkheden). Bovenstaande doen we in goede samenwerking met de ZLTO.

Sociaal

Iedereen doet mee, voor hen die het even niet kunnen is er een vangnet.
We stimuleren het verenigingsleven. Vitale verenigingen mogen niet omvallen, zij worden gesteund.


De kracht van de samenleving

Samen blijven we streven naar een fijne, groene, en veilige leefomgeving waar we  trots op zijn. En waar onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst hebben.

 • We blijven investeren in de sociale infrastructuur als fundament van onze samenleving.
 • We blijven goed zorgen voor de mensen die zorg nodig hebben.
 • We gaan uit van de eigen kracht van inwoners en ondernemers.
 • We stimuleren het verenigingsleven. Vitale verenigingen vallen niet om.

Wijkgericht werken en leefbaarheid

 • We ondersteunen en faciliteren de buurtpreventieteams.
 • We ondersteunen en faciliteren buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid.
 • We blijven investeren in wijkgericht werken.
 • We zijn een voorstander van de wijkschouwen samen met bewoners en professionals.
 • We willen meer bekendheid geven aan wat de wijkteams nastreven en doen.
 • We vragen meer aandacht voor preventie en vroegsignalering.
 • Procedures bij wijkinitiatieven en evenementen moeten eenvoudiger.
 • We vragen meer ondersteuning voor bewoners met laaggeletterdheid en digibeten.
 • Het gehandicaptenplatform dient goed gefaciliteerd te worden, zodat zij haar adviserende taken goed kan uitvoeren.
 • Het gehandicaptenplatform dient structureel ingeschakeld te worden voor advies. (Nieuwbouw accommodaties, herinrichting infrastructuur, e.d.).

Jeugdzorg en WMO

 • Na keukentafelgesprekken “één huishouden – één plan – één aanspreekpunt”.
 • Transparante regels bij aanvraag en toekenning en minder bureaucratie.
 • Zorg blijven organiseren dichtbij de bewoners in de wijk.

Woonvisie

 • We willen zelfbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren.
 • We streven naar een voldoende aanbod van sociale huurwoningen, woningen voor jongeren en voor ouderen, zodat deze in onze gemeente (kunnen) blijven wonen.
 • We willen ruimte bieden aan innovatieve woonvormen zoals tiny houses.

Minimabeleid

 • We willen de ruime keuze van de faciliteiten van de Samen-Loont-pas bekender maken. (Sporten, kortingen)
 • We willen voorzieningen die een raakvlak hebben met de WMO blijven ondersteunen. (Voedselbank, repair café, spullenbank, KDC etc.).
 • Sport en cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen dus bevorder samenwerking met verenigingen via jeugdzorg en de Samen-Loont-pas.

Participatie(-wet)       

 • Iedereen doet mee, ondersteunen en inzetten op de eigen kracht van iedere inwoner.
 • Baanbrekers lokaal dichter bij de cliënten brengen door een steunpunt in de gemeente in te richten.

Onderwijs en ontwikkeling

 • We blijven inzetten op (kwalitatief goed) basisonderwijs in alle drie de kernen.
 • We blijven kwalitatief goed en op de toekomst gericht voortgezet onderwijs in onze gemeente ondersteunen.
 • We willen er op toezien dat alle scholen een goed binnenklimaat hebben met voldoende luchtverversing.

Ouderen

 • We blijven voor ondersteuning van senioren/ouderenorganisaties zoals de KBO.
 • We willen inzetten op gezondheidsprogramma’s voor ouderen en het terugdringen van eenzaamheid middels activeringsprogramma’s. (vrijwilligerswerk)
 • Aandacht voor passende ouderenhuisvesting.
 • Ouderen doen volwaardig mee in de maatschappij.
 • Bij woningbouw houden we rekening met de realisering van seniorenwoningen.
 • We onderschrijven het belang van het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, met gepaste zorg en zorgmaatregelen.

Jongeren

 • We zetten actief in op het betrekken van jongeren bij de beleidsvorming.
 • We stimuleren de activiteiten van de kinderraad.
 • We ondersteunen (nieuwe) activiteiten voor jongeren.

Statushouders

 • Zorg voor een intensief inburgeringsproces.
 • Naast de verplichte inburgering de vluchtelingen en statushouders laten meedoen in de plaatselijke samenleving.

Vrijwilligers

 • We willen vrijwilligerswerk meer stimuleren, ondersteunen en waarderen.
 • Zorg voor een actief en actueel vrijwilligersbeleid, waarmee vrijwilligers zich gewaardeerd voelen.
 • Bij accommodaties is het motto: vrijwillig wat kan, professioneel wat moet.
 • De continuïteit van verenigingen is van groot belang. Daarom wordt iedere vitale vereniging gesteund.
 • We willen een transparant en praktisch subsidiebeleid.

Mantelzorg

 • Omdat mantelzorg steeds belangrijker wordt in onze samenleving is (extra) ondersteuning en waardering noodzakelijk.

Het beheer van accommodaties
(jongerencentrum, buurthuis, De Wetering, De Werft, De Gildenbond, Het Moeruiltje)

 • Inzet van vrijwilligers waar dat kan en professionals waar dat moet.
 • Ondersteund door: inzet van mensen met een beperking.
 • Zorg voor een helder en rechtvaardig accommodatiebeleid.
 • De Wetering wordt zo spoedig als mogelijk verbouwd en beheerd vanuit initiatieven van de lokale bevolking.
 • Het Moeruiltje moet zijn plaats behouden in De Moer.
 • Park Vossenberg blijven we ondersteunen als centraal zorg- en ontmoetingspunt voor senioren, (buurt)bewoners en andere relevante doelgroepen. Buurtbetrokkenheid en participatie is daarbij een mooie en belangrijke toegevoegde waarde.
 • Met de sportverenigingen worden nieuwe afspraken gemaakt over het onderhoud van de sportvoorzieningen.

Veiligheid

 • Op onveilige plaatsen wordt cameratoezicht ingezet.
 • Samenwerking met en tussen de bewoners in de wijk versterken.
 • Buurtpreventie teams versterken en faciliteren.
 • Organiseer wijkschouwen.
 • Een ‘zero tolerance beleid’ ten aanzien van drugsgebruik, drugspanden en drugshandel.
 • Meer blauw op straat, op het juiste moment en op de juiste plaats.

Arbeidsmigranten

Passende huisvesting en gezonde woonomstandigheden voor iedereen.

 • Vakantieparken en campings zijn er voor de toeristische sector.
 • Arbeidsmigranten die hier kort verblijven dienen gehuisvest te worden door de werkgevers in goede huisvesting, zo dicht mogelijk bij het werk.
 • Arbeidsmigranten die voor langere tijd in onze gemeente verblijven (of zich hier willen vestigen) hebben gelijke woonrechten en woonplichten als iedere inwoner.

Duurzaamheid

We zijn duurzaam waar het kan, haalbaar en betaalbaar.


In 2030 is Loon op Zand nog steeds een aantrekkelijke gemeente waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voelen zich betrokken en medeverantwoordelijk om hieraan een actieve bijdrage te leveren. We streven naar een goed evenwicht tussen ondernemerschap, milieukwaliteit en leefbaarheid.

 • In 2030 is de co2 uitstoot met 55% gereduceerd, in 2050 is de gemeente Loon op Zand energie neutraal.
 • Er komt een gemeentelijke duurzaamheidvisie.
 • Goede zorg voor het milieu is erg belangrijk. Ons denken en handelen dient maatschappelijk verantwoord, duurzaam en milieubewust te zijn.
 • Streef bij de inrichting van onze groenvoorzieningen naar duurzaam groen.
 • Stimuleer als gemeente het gebruik van duurzame energie.
 • Stimuleer waar dat kan slimmer vervoer en elektrisch rijden.
 • Stimuleer de vestiging van energie neutrale bedrijven en stimuleren bedrijven om energie neutraal te worden.
 • De gemeente geeft in haar bedrijfsvoering het goede voorbeeld met betrekking tot duurzaamheid, milieu en circulaire economie.
 • We zetten in op het besparen en opwekken van energie bij woningen, bedrijven en andere gebouwen.
 • Als het gaat om duurzaamheid geeft de gemeentelijke organisatie in Loon op Zand het goede voorbeeld. Zij ondersteunt lokale initiatieven, koopt duurzaam in en heeft het hele maatschappelijke vastgoed van de gemeente energieneutraal gemaakt.
 • We werken samen met o.a. ECLOZ, Casade en stichting Wereldgemeente Loon op Zand.

Bestuurlijke Vernieuwing

We zijn een zelfstandige gemeente met een goede dienstverlening voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. We werken samen met onze buurgemeenten.


 • Voor ons staan inwoners, verenigingen en bedrijven centraal.
 • Inwoners, verenigingen en bedrijven denken en doen mee, burgerlijke initiatieven worden ondersteund.
 • We maken gebruik van de kracht van de samenleving.
 • We streven naar een zelfstandige gemeente die de samenwerking met omliggende gemeentes nadrukkelijk opzoekt.
 • Bij de noodzakelijke politieke vernieuwing gaan we uit van een verbetering van de gemeentelijke voorzieningen en krachtige en inspirerende ambtenaren.
 • We werken samen met onze buurgemeenten, zodat taken effectiever en goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

Zelfstandigheid door samenwerking

 • Loon op Zand is en blijft een zelfstandige gemeente, die streeft naar optimale samenwerking in de regio met haar buurgemeenten.
 • Samenwerking regionaal met behoud van de ‘coleur locale’.
 • De regio Hart van Brabant is en blijft onze primaire samenwerkingspartner.
 • We blijven in de Langstraat samenwerken met Waalwijk, Heusden en Dongen als opmaat voor de samenwerking in Hart van Brabant verband.
 • We kiezen voor samenwerking met die partners die het meest effectief zijn, zodat de dienstverleningen tegen zo laag mogelijke kosten kunnen plaatsvinden.
 • Goede en betaalbare dienstverlening blijft het uitgangspunt.

Ambtelijk

 • We willen een ambtelijke organisatie die inwoners, bedrijven en verenigingen centraal stelt. De organisatie is dienstverlenend en denkt in kansen en mogelijkheden.
 • Stimuleer maatwerk aan de keukentafel en aan de bedrijfstafel.
 • Streven naar meer en betere inzet van informatie- en communicatietechnologie en nieuwe media, zodat de bedrijfsvoering en communicatie effectief en efficiënt is. Wel met behoud van aandacht voor hen die het niet hebben of kunnen.
 • Inwoners worden blijvend betrokken bij de ontwikkelingen van hun wijken en buurten.
 • De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven.
 • Periodieke tevredenheidstoetsen (‘waar staat je gemeente’ en buurtschouwen) uitvoeren en de betrokkenheid van onze burgers daarbij vergroten.

Financiën

We streven naar een financieel gezonde gemeente, maar niet ten koste van de inwoners en het ondernemersklimaat.


Een zelfstandige gemeente blijven kan alleen als we financieel gezond zijn en de dienstverlening aan de inwoners, verenigingen en bedrijven goed is. De gemeente let goed op haar financiën en heeft voldoende reserves om tegenslagen op te kunnen vangen.

 • We verhogen de belastingen niet als daar niets extra’s tegenover staat.
 • We houden realistische reserves aan om zo risico’s op te kunnen vangen.
 • We willen geen onnodige reserves bij samenwerkingsverbanden.
 • We zetten in op het verwerven van subsidies om doelen te kunnen realiseren.
 • Onze gemeentelijke tarieven voor de gemeentelijke diensten (leges) zijn kostendekkend.
 • We geven niet meer uit dan dat erbinnen komt.
 • Kansrijke initiatieven vanuit de toeristische sector worden gesteund.
 • De toeristenbelasting verlagen we zodra daar structureel ruimte voor is.
 • Marktconforme aanbestedingen; slimme inkoop bespaart kosten. We werken met aanbestedingen waarbij lokale ondernemers zoveel als mogelijk worden betrokken.
 • Bij nieuw landelijk beleid hoort nieuw geld. Geen nieuwe taken zonder knaken!
 • We streven naar versterking van de algemene reserve, die met name is bedoeld om tegenvallers op te vangen.
 • Gemeenschappelijke regelingen zorgvuldig monitoren en evalueren.