Coalitie akkoord
Aanstelling college
Reactie GemeenteBelangen
20 juni 2022


Voorzitter,

Tijdens de verkiezingen was het al duidelijk dat de verkiezingsprogramma’s van alle partijen grote overeenkomsten vertoonden. Logisch, want we willen allemaal het beste voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Die overeenkomsten vinden we terug in het coalitieakkoord in de hoofdlijnen zelfstandigheid, gezond financieel beleid en beheer en zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in onze samenleving waar de welvaart niet altijd eerlijk verdeeld is.
De verschillen zijn te vinden in de speerpunten of focuspunten van elk van de partijen, afhankelijk van de beginselen en uitgangspunten van die partijen.

Ook het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen kent zijn eigen speerpunten en op die punten beoordelen we het coalitieakkoord. Wij zouden niet instemmen met dit akkoord, dus kunnen we het er ook niet mee eens zijn. Het is niet ons akkoord. Daarbij hebben we nog een aantal punten van kritiek die we deels al met de coalitie gedeeld hebben, maar die we graag ook in de openbaarheid willen kenbaar maken.

 • Er wordt in de inleiding gesproken over ambitie, een impuls geven aan de kwaliteit van het bestuur en de uitdagingen van deze tijd met lef en focus het hoofd bieden. In de zoektocht naar een akkoord dat draagvlak behoeft bij alle vier de coalitiepartijen, waarbij elke partij een deel van zijn verkiezingsbeloften wil herkennen, ligt er nu een akkoord  zonder ambitie en ontbreekt de aangekondigde lef en focus.
 • Ook de impulsen voor de verbetering van de kwaliteit van het bestuur zijn nauwelijks terug te vinden in de genoemde vensters die veel rookglas bevatten.

Venster 0: Algemene dekkingsmiddelen

 • Een gezonde begroting opstellen lijkt niet meer dan normaal, maar beperkte lasten voor onze inwoners toezeggen is een loze belofte. Proberen lastenstijgingen te voorkomen lijkt ons reëler.
 • Er komt een onderzoek naar de verdeling van de toeristische en recreatieve heffingen. Wordt hier bedoeld dat toeristisch recreatief beleid met actieprogramma gefinancierd mag gaan worden uit de toeristenbelasting ? En gaan we onderzoeken of de vermakelijkheden retributie verhoogd kan worden, zodat we als gemeente meer gaan profiteren van het dagtoerisme ?
  Meer ambitie en lef zou hier op zijn plaats zijn.
 • Dat inkomsten en uitgaven bij doelbelastingen in evenwicht horen te zijn is vanzelfsprekend en het verlagen van de hondenbelasting is in dat opzicht dan ook een sigaar uit eigen doos.

Venster 1: Bestuur en dienstverlening

 • De geschetste ambitie m.b.t. een sterke zelfstandige gemeente, waar de inwoner centraal staat, is voor GB vanzelfsprekend, alsook het streven naar een toekomstbestendige ambtelijke organisatie met een dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze inwoners.
  Dat is een open deur en is de basis voor het bestaansrecht van de ambtelijke organisatie, dus vanzelfsprekend. In ieder geval geen voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing of lef in de bestuursstijl.
 • Participatie en dus betrokkenheid van onze inwoners bij het maken en uitvoeren van beleid staat ook bij GB hoog in het vaandel, maar we zijn wel kritisch over het uitdaagrecht als participatievorm, gezien de eerdere experimenten in sommige wijken van onze gemeente. We zien wel mogelijkheden in de relatie met onze bedrijven.
 • Natuurlijk zijn we het eens met de extra aandacht voor de jeugd. Weerbaarheid en veiligheid zijn daarbij inderdaad belangrijke actuele thema’s.

Venster 2 : Gemeenschappen

 • Voor een heel groot deel sluit de inhoud van dit venster aan bij het gedachtegoed van GB.
 • Opmerkelijk is wel de uitspraak over het openen van de Wetering. Op dit moment de opening van een vernieuwde Wetering zo stellig neer te zetten lijkt ons niet realistisch. We hebben daar raadsbreed met name financiële kaders over afgesproken en die staan op dit moment al behoorlijk onder druk.
 • Ook is GB het niet eens met de uitspraak over het open staan voor de realisatie van een locatie voor de huisvesting van grote aantallen arbeidsmigranten in onze gemeente. Het initiatief dient inderdaad bij de werkgevers te liggen, maar vooral bij de werkgevers in de gemeenten waar deze werkgevers gevestigd zijn. Het dient vooral ook onderwerp van gesprek in de Langstraat te zijn.

Venster 3: Omgeving en economische ontwikkeling

 • De ambitie kunnen we onderschrijven maar een echte economische paragraaf ontbreekt. Er dient een sterk en ambitieus economisch en toeristisch recreatief beleidsplan te komen met actieprogramma’s in overleg met het bedrijfsleven. We bespeuren nauwelijks economische ambitie. De afdeling economische zaken is nog steeds te klein en er zijn geen middelen om economische initiatieven en impulsen te ondersteunen. De ambitie meer ruimte om te ondernemen vinden we niet terug in dit akkoord.
 • Toeristisch recreatieve plannen dienen projectmatig gefinancierd te worden uit de inkomsten van toeristenbelasting en vermakelijkheden retributie. Het streven hier naar ontbreekt in het akkoord.

Bij de focuspunten in venster 3 stuiten we op twee zaken die voor ons niet vanzelfsprekend zijn.

 • De promotie van onze gemeente in Langstraat verband levert ons naar onze mening te weinig op en is er een onevenredige kostenverdeling tussen de Langstraat partners. We zijn er een voorstander van om ons zelfstandig als toeristisch recreatieve gemeente te profileren.
 • Over de exploitatie van het Witte kasteel zijn er in het verleden afspraken gemaakt. We zijn er geen voorstander van om van deze afspraken af te wijken. Er wordt subsidie verleent op de instandhouding van het gebouw, niet op de exploitatie.

Als het gaat om de manier waarop de coalitie tot stand is gekomen hebben we al eerder aangegeven dat het wat ons betreft zeker niet de schoonheidsprijs verdient. Er is vertrouwen geschonden en daar waar we loyaliteit verwachtten was die als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat heeft pijn gedaan en dat maakt oppositie voeren lastig. Klaarblijkelijk staat vanaf heden het vizier weer open en zien we een uitgestoken hand, zodat er een basis is om samen de goede besluiten voor onze gemeente te nemen. Het vertrouwen zal in de komende tijd terug gewonnen moeten worden; niet met woorden, maar met daden.

Zoals gezegd veel overeenkomsten waar we ons in kunnen vinden maar ook veel focuspunten waar we het niet mee eens zijn, dus een akkoord dat niet het onze is.

Het nieuwe college bevat een aantal jonge en onervaren wethouders die ambitie uitstralen, maar ambitie alleen is in de huidige situatie niet genoeg. Daadkracht en bestuurlijke lef is nu nodig en dat vinden we helaas niet genoeg terug in het coalitieakkoord.

GemeenteBelangen zal op basis van resultaten en gedrag kritisch zijn en blijven zoals het de raad en zeker de oppositie betaamt.

Het coalitieakkoord wordt hier vandaag besproken maar er vindt geen stemming plaats die ons de gelegenheid biedt om onze afkeurende stem te laten horen. Rest ons het stemmen over de wethouders waarbij we kunnen laten merken dat het te voet gewonnen vertrouwen,  te paard de raadszaal heeft verlaten.

Tot zover voorzitter.

 

Wilt u het coalitie akkoord lezen? U kunt het terugvinden op de website van de gemeente via deze link.